ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


โครงการ "ตำราวิศวฯ 100 ปี 2456-2556"
08 มกราคม 2557

โครงการตำรา/หนังสือเสาหลักแห่งปัญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี
“ตำราวิศวฯ 100 ปี 2456 - 2556”


ตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติกว่าหมื่นคน องค์ความรู้รวมถึงทักษะทางวิชาชีพที่บัณฑิตคณะวิศวฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์นั้น ได้รับการถ่ายทอดผ่านคณาจารย์คณะวิศวฯ นับพันคน ที่ทุ่มเททำงานในการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาดังกล่าว องค์ความรู้เหล่านี้เกิดจากประสบการณ์การสอน การทำงานวิจัยและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวงการศึกษาและการพัฒนาประเทศ สมควรที่จะจัดเก็บรวบรวมให้เป็นเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง ในฐานะเสาหลักแห่งปัญญาของแผ่นดิน

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 จึงได้มีมติให้ดำเนิน โครงการตำรา/หนังสือเสาหลักแห่งปัญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 100 ปี เพื่อรวบรวมผลงานทางวิชาการในรูปแบบของตำรา/หนังสือที่ คณาจารย์ คณะวิศวจุฬาฯ ได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 100 ปี โดยจะจัดพิมพ์เป็นชุด อย่างต่ำ 100 ชุด เพื่อเผยแผ่เป็นวิทยาทาน และเป็นเอกสารอ้างอิงให้แก่นักวิชาการ วิศวกร รวมถึงนิสิตนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน เพื่อแสดงการเป็นเสาหลักแห่งปัญญาของแผ่นดิน อีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้เขียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลำดับที่
ชื่อตำรา/หนังสือ
ผู้เขียน
ภาควิชา
1 การประเมินโครงการและนโยบายด้านการขนส่ง ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ วิศวกรรมโยธา
2 การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น ผศ. ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์ วิศวกรรมโยธา
3 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับวิศวกรโยธา ผศ. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ วิศวกรรมโยธา
4 การออกแบบระบบไฟฟ้า ผศ. ดร.โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
5 จิ๋วแต่แจ๋ว : นาโนอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนโฟโตนิกส์ ศ. ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า
6 ทฤษฏีวงจรไฟฟ้า ผศ. ดร.ชัญชนา ตั้งวงศ์ศานต์,
รศ. ดร.ชุมพล อันตรเสน,
รศ. ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์,
ผศ. ดร.อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
รศ. ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ
วิศวกรรมไฟฟ้า
7 พลังงานหมุนเวียน และการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว อ. ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์์ วิศวกรรมไฟฟ้า
8 พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า อ.หัสคุณ บริพนธ์มงคล วิศวกรรมไฟฟ้า
9 หลักการวิศวกรรมทราฟฟิก ผศ.ดร. เชาวน์ดิศ อัศวกุล์ วิศวกรรมไฟฟ้า
10 Power Electronic ผศ. ดร.เจิดกุล โสภาวนิตย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
11 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น ผศ. ดร.สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
12 พื้นฐานของหุ่นยนต์ : กลศาสตร์ของหุ่นยนต์แบบอนุกรม ผศ. ดร.พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ วิศวกรรมเครื่องกล
13 กลศาสตร์ของไหล ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
14 การออกแบบงานวิศวกรรมเชิงพลังงาน ความร้อนและของไหล ศ. ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ วิศวกรรมเครื่องกล
16 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม พิมพ์ครั้งที่ 8 ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์
วิศวกรรมเครื่องกล
17 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และไฟนต์วอลุม พิมพ์ครั้งที่ 2 ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ วิศวกรรมเครื่องกล
18 พื้นฐานแมทแลบ พิมพ์ครั้งที่ 2 ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ผศ. ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์
วิศวกรรมเครื่องกล
19 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ วิศวกรรมเครื่องกล
20 ไฟไนต์เอลิเมนต์อย่างง่ายพร้อมซอฟต์แวร์ ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
รศ. ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
วิศวกรรมเครื่องกล
21 Easy Finite Element with Software ศ. ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
รศ. ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
วิศวกรรมเครื่องกล
22 กลศาสตร์วัสดุ : ระดับต้น ผศ.ดร. จิรพงศ์ กสิวิทย์อำนวย วิศวกรรมเครื่องกล
23 Engineering Economics (เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม) ผศ. ดร.ดาริชา สุธีวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
24 เครื่องมือบริหารคุณภาพและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย วิศวกรรมอุตสาหการ
25 เทคนิคการจัดตารางการดำเนินงาน รศ. ดร.ปารเมศ ชุติมา วิศวกรรมอุตสาหการ
26 การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง ผศ. ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
27 การบริหารสภาพคล่องและเงินสดในอุตสาหกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2) รศ.จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
28 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม และการจัดทำงบประมาณ รศ.จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ปัจจัยมนุษย์ และการยศาสตร์ในชีวิตประจำวัน อ. ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล และ
ผศ. ดร.หฤทัย โลหะศิริวัฒน์
วิศวกรรมอุตสาหการ
30 หลักการหาผลเฉลี่ยที่ดีที่สุด (Principle of oplimization) ผศ. ดร.วิภาวี ธรรมาภรณ์นิลาศ วิศวกรรมอุตสาหการ
31 การออกแบบการทำงาน รศ. ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช วิศวกรรมอุตสาหการ
32 Particle Techology in our life ผศ. ดร.ณัฐพร โทนานนท์ วิศวกรรมเคมี
33 กระบวนการขึ้นรูปพอลิเมอร์ ผศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ วิศวกรรมเคมี
34 กระบวนการดูดซับ รศ. ดร.เดชา ฉัตรศิริเวช วิศวกรรมเคมี
35 วิศวกรรมชีวเคมี รศ. ดร.เหมือนเดือน พิศาลพงศ์,
รศ. ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์
วิศวกรรมเคมี
36 ออพติไมเซชันทางวิศวกรรมเคมี ผศ. ดร.สุรเทพ เขียวหอม วิศวกรรมเคมี
37 เคมีน้ำเสียสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
38 เทคโนโลยีไม่ใช้อากาศสำหรับบำบัดน้ำเสียและของเสีย รศ. ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ และั
ผศ. ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
39 เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและชุมชน เล่มที่ 1 รศ. ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
40 เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและชุมชน เล่มที่ 2 รศ. ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
41 เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและชุมชน เล่มที่ 3 รศ. ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
42 เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและชุมชน เล่มที่ 4 รศ. ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
43 กระบวนการดูดซับสำหรับการบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำประปา ผศ. ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม;
44 กระบวนการถ่ายเทมวลสารและการแยกทางกายภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม;
45 การควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย รศ. ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
46 การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม รศ. ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
47 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร.วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
48 ทฤษฏีและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ผศ. ดร.ศรัณย์ เตชะเสน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
49 ปฏิบัติการเลี้ยงตะกอนจุลชีพในระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา รศ. ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
50 วิศวกรรมสาธารณสุข (Public Health Engineering) ผศ. ดร.พิชญ รัชฏาวงศ์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
51 สิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environments) รศ. ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
52 หน่วยกระบวนการสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
53 หลักการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ. ดร.ชนาธิป ผาริโน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
54 พื้นฐานของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ผศ. ดร.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ,
อ.เดโช ทองอร่าม
วิศวกรรมนิวเคลียร์
55 การจัดการกากกัมมันตรังสี (Radioactive Waste Management) รศ. ดร.สุพิชชา จันทรโยธา วิศวกรรมนิวเคลียร์
56 วิศวกรรมแกนปฏิกรณ์นิวเคลียร์เบื้องต้น รศ. ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต วิศวกรรมนิวเคลียร์
57 การปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ตัวอย่าง ผศ. ดร.อักษรา พฤทธิวิทยา วิศวกรรมนิวเคลียร์แหล่งน้ำ
58 การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ รศ. ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย วิศวกรรมโลหการ
59 เทคโนโลยีปรับปรุงผิววัสดุ ผศ. ดร.ปฐมา วิสุทธิพิทักษ์กุล วิศวกรรมโลหการ
60 เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสุดพื้นฐาน ผศ. ดร.ธาชาย เหลืองวรานันท์ วิศวกรรมโลหการ
61 เหล็กกล้า รศ. ดร.ประสงค์ ศรีเจริญชัย วิศวกรรมโลหการ
62 การแก้ปัญหาในโครงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รศ.ดร. วันชัย ริ้วไพบูลย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
63 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม รศ. ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
64 Learning Computer Programming using JAVA with 101 examples รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
65 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการวิเคราะห์ ผศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
66 วิยุตคณิต รศ. ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
67 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ รศ. ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
68 การทำเหมืองข้อมูล รศ. ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ วิศววกรรมคอมพิวเตอร์
69 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ ผศ. ดร.พิษณุ คะนองชัยยศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
70 ระเบียบวิธีวิจัยทางคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร.พิษณุ คะนองชัยยศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
71 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ผศ. ดร.ธนารัตน์ ชลิดาพงศ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
72 เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ฉบับวาจาจาวา รศ. ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
73 โครงสร้างข้อมูล ฉบับวาจาจาวา รศ. ดร.สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
74 ธรณีวิทยาและวิศวกรรม อ. ดร.พิพัฒน์ เหล่าวัฒนบัณฑิต วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม

ร่วมสนับสนุนการจัดทำตำรา/หนังสือ และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแสดงความเป็นเสาหลักแห่งปัญญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโอกาสครบ 100 ปี

โปรดสั่งจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี “ตำราวิศวฯ 100 ปี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 630-2-27784-0

โดยส่ง รายละเอียดใบแสดงความจำนง ร่วมสนับสนุนพร้อมสำเนาใบนำฝากเงิน มาที่หน่วยวิทยบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ โทรสาร 02-218-6358 หรือ มอบเป็นเงินสดได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพัชรี ก๋งอุบล
หน่วยวิทยบริการ (ห้องสมุดคณะฯ)
อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-218-6364,02-218-6358