ขอบคุณผู้สนับสนุน
กิจกรรม 100 ปี วิศวะฯ จุฬาฯ


ABOUT US

ประวัติความเป็นมา

                คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาทางวิศวกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456  ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรมของนิสิตและนิสิตเก่าของคณะ หลังจากตั้งมาได้ 11 ปี ในปี พ.ศ. 2486 ก็ถูกยุบรวมกับสมาคมนายช่างก่อสร้างแห่งกรุงสยาม มาเป็นสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หลังจากนั้นเป็นต้นมา ชาววิศวจุฬาฯ จึงขาดสมาคมที่จะเป็นศูนย์กลางของนิสิตเก่า จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 กลุ่มพี่เก่ารุ่นอาวุโสมีความเห็นว่า พวกเราควรมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดูแลช่วยเหลือนิสิตปัจจุบันจึงได้จัดตั้ง “ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ขึ้น โดยมีท่านศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์เป็นประธานชมรมท่านแรก มีพี่เก่าอาวุโสหลายท่านเป็นกรรมการชมรม ได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่นิสิตเก่ามากมาย

                ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ถือเอาวันที่ 1 มิถุนายน 2522  เป็นวันแห่งการสถาปนาชมรม

                ต่อมาในปี พ.ศ. 2525  “ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จึงเปลี่ยนสถานะมาเป็น “สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ เป็นนายกสมาคมท่านแรก โดยมีเจตจำนงในการก่อตั้งสมาคมว่า

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางของนิสิตเก่าทุกรุ่นที่จะทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  2. เพื่อให้ความสนับสนุนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามกำลังความสามารถในการธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณ
  3. เพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือนิสิตปัจจุบัน